• Dyżur wakacyjny jest organizowany od 1 lipca do 31 sierpnia 2023 r. dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2022/2023 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Ozimek, zgodnie z ustalonymi terminami przerw w funkcjonowaniu poszczególnych jednostek, które zostały określone w Zarządzeniu Nr OR.0050.154.2022 Burmistrza Ozimka z dnia 27.10.2022r.
  • Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola od 1 września danego roku.
  • Decyzje o organizacji działalności poszczególnych przedszkoli w okresie wakacji, w tym o ilości miejsc w przedszkolu w okresie wakacji podejmuje dyrektor uwzględniając realne możliwości organizacyjne przedszkola.
  1. Zgłoszenie dziecka na dyżur wakacyjny – od 15.05.2023 do 31.05.2023.
  2. Wywieszenie list dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny 12.06.2023.

Rodzice są zobowiązani do spełnienia następujących warunków przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny:

  • Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny w terminie od 15.05.2023 do 31.05.2023. Jeżeli rodzic zapisuje dziecko na więcej niż jeden turnus wakacyjny to wypełnia na każdy turnus osobny wniosek.

Wydawanie i przyjmowanie wniosków odbywa się w przedszkolu macierzystym.

  • Decyzję o przyjęciu dziecka do danego przedszkola w okresie wakacji podejmuje dyrektor dyżurującego przedszkola kierując się zasadą pierwszeństwa:

1)    przyjmowania dzieci obojga pracujących rodziców/opiekunów prawnych lub pracującego rodzica/opiekuna prawnego, który samotnie wychowuje dziecko i nie korzystających w tym okresie z urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego, wychowawczego, itp. (oświadczenie złożone do wniosku może zostać zweryfikowane poprzez wezwanie do złożenia odpowiednich zaświadczeń  z zakładu pracy);

2)    przyjmowania na dyżur wakacyjny do danego przedszkola dzieci uczęszczających do tego przedszkola w roku szkolnym 2022/2023, tj. do przedszkola „macierzystego”;

3) pobyt dziecka w przedszkolu przez cały okres dyżuru.

  • Kartę zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola rodzice/opiekunowie prawni pobierają w przedszkolu lub ze strony internetowej przedszkola.
  • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte na dyżur do preferowanego przedszkola ze względu na brak wolnych miejsc zostaną skierowani do innej dyżurującej jednostki, która dysponuje wolnymi miejscami.

 

W razie pytań proszę o kontakt z dyrektorem.

Ewa Dziemba

Dyrektor przedszkola

Zasady organizacji dyżurów w przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Ozimek w okresie wakacyjnym w 2023 r.

            Przedszkole, jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na podstawie § 12 oraz § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r., poz. 502) oraz wniosków dyrektorów przedszkoli uzgodnionych z radami rodziców poszczególnych przedszkoli.

                Przerwy w działalności przedszkola w okresie wakacyjnym związane są z prowadzonymi pracami remontowo-modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego.

                W roku szkolnym 2022/2023 opieka wakacyjna w dyżurujących przedszkolach, zgodnie
z Zarządzeniem Nr OR.0050.154.2022 Burmistrza Ozimka z dnia 27.10.2022 roku w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ozimek w roku szkolny 2022/2023, będzie organizowana w następujących terminach:

Lp.

Nazwa placówki

Adres placówki

Godziny pracy

Termin dyżuru wakacyjnego

od

do

1.

Przedszkole Publiczne Nr 1
w Ozimku

ul. Ks. Kałuży 13,               46-040 Ozimek

6:00 – 16:00

18.07.2023

31.07.2023

2.

Przedszkole Publiczne Nr 2
w Ozimku

ul. Korczaka 10,                  46-040 Ozimek

6:00 – 17:00

01.08.2023

16.08.2023

3.

Przedszkole Publiczne Nr 3
w Dylakach

ul. Fabryczna 2,                   46-043 Dylaki

6:00 – 16:00

17.08.2023

31.08.2023

4.

Przedszkole Publiczne Nr 4
w Ozimku

ul. Romana Dmowskiego 1,           46-040 Ozimek

6:00 – 16:00

01.07.2023

17.07.2023

5.

Przedszkole Publiczne Nr 5
w Krasiejowie

ul. Ks. M. Senfta 2,

46-040 Krasiejów

6:30 – 16:00

17.08.2023

31.08.2023

6.

Przedszkole Publiczne Nr 6
w Szczedrzyku

ul. Opolska 1,

46-042 Szczedrzyk

6:00 – 16:00

18.07.2023

31.07.2023

7.

Przedszkole Publiczne w Grodźcu

Zespół Szkolno-Przedszkolny

ul. Tartaczna 1,

46-040 Grodziec

6:30 – 15:30

01.08.2023

16.08.2023

8.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ozimku

ul. Daniecka 12 a,

46-040 Ozimek

8:00 – 13:00

01.08.2023

31.08.2023

9.

Odział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ozimku

ul. Korczaka 12,

46-040 Ozimek

6:00 – 16:00

01.07.2023

17.07.2023

10.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Antoniowie

ul. Powstańców Śl. 17,

46-040 Antoniów

8:15 – 13:15

08.07.2023

12.07.2023

18.07.2023

31.07.2023

25.08.2023

31.08.2023

11.

Oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Szczedrzyku

ul. ks. M. Brolla 1,

46-042 Szczedrzyk

8:00 – 14:15

01.08.2023

16.08.2023

 

Info
Info
Załączniki:
 do góry