Przedszkole Publiczne nr4 w Ozimku

e-mail:
www: pp4.ozimek.pl
Data wydruku: 2020-09-19 17:01:57

Rekrutacja 2020/2021

UWAGA REKRUTACJA ELEKTRONICZNA DLA NOWYCH DZIECI NA ROK SZKOLNY 2020/2021 !!!

 Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 wraz z załącznikami     należy pobrać i wypełnić na stronie internetowej www.nabor.pcss.pl/ozimek a następnie         wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie przedszkola                                                       w dniach 02.03.2020 - 13.03.2020 w godzinach 7:30 - 15:30.                                               W/w wniosek z załacznikami składa się tylko do przedszkola pierwszego wyboru!!!           Liczba wolnych miejsc wynosi: 35.

 

REKRUTACJA – PODSTAWOWE INFORMACJE NA ROK SZKOLNY 2020/2021:

• rekrutacja odbywa się na wolne miejsca w przedszkolu                                                               

• rodzic dziecka składa wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w określonym terminie wraz z wymaganymi załącznikami – oświadczenia i inne dokumenty                                                                                 

• wnioski składają rodzice dzieci zamieszkałych na terenie gminy Ozimek                                   

• w trakcie rekrutacji w I etapie brane są pod uwagę kryteria określone w ustawie – Prawo oświatowe,  które mają jednakową wartość punktową, a w  II etapie kryteria ,,gminne” określone przez aktualną uchwałę Rady Miejskiej, zróżnicowane punktowo                                                                                                                          

• rekrutacja odbywa się w terminach  określonych w aktualnym zarządzeniu  Burmistrza Ozimka w tej sprawie

Wniosek o przyjęcie do przedszkola zawiera :      

- dane osobowe kandydata z datą urodzenia i numerem PESEL (lub oznaczeniem innego dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka)                                                                                                                   

- dane osobowe rodziców kandydata                                                                                                                     

- adres zamieszkania kandydata oraz rodziców kandydata, adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata                                                                                                 

- informację, do jakich przedszkoli rodzice złożyli wnioski o przyjęcie oraz określenie kolejności wyboru (preferowane przedszkole)     

                                                                                                                                                                

Kryteria określone w ustawie (punktacja: każde kryterium – 30 pkt.):

 1.       wielodzietność rodziny kandydata
 2.       niepełnosprawność kandydata
 3.       niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 4.       niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 5.       niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 6.       samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 7.       objęcie pieczą zastępczą

Kryteria dodatkowe na rok szkolny 2020/2021 wraz z punktacją:

 1.       kandydat zobowiązany do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego – 10 pkt
 2.       kandydat 5  letni – 8 pkt
 3.       kandydat , którego oboje rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic samotnie wychowujący  pracują , wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne , pobierają naukę w trybie stacjonarnym – 8 pkt
 4.       kandydat , którego rodzeństwo w roku szkolnym na który prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne  będzie korzystało z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu – 6 pkt
 5.       kandydat , który w ostatnio prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym lub postępowaniu uzupełniającym nie został przyjęty do danego przedszkola , lub kandydat 3-letni , 4-letni , który uczęszcza do żłobka – 2 pkt
 6.       dochód na osobę w rodzinie kandydata ustalony zgodnie z art.131 ust.9 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe:

art. 131 ust. 4-6 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe:

o  w przypadku dochodu na osobę w rodzinie kandydata w wysokości mniejszej lub równej 50% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, - 2 pkt;

o  w przypadku dochodu na osobę w rodzinie kandydata w wysokości przekraczającej 50% kwoty, o której mowa wyżej, liczbę punktów oblicza się dzieląc kwotę, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych ,przez dochód na osobę w rodzinie kandydata.

 

 

Terminy rekrutacji 2020/2021: /dotyczy nowych dzieci/

 1.       02 marca 2020 r. – 13 marca 2020 r. –złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym                                                                                           
 2.       do 03 kwietnia 2020 r. – weryfikacja wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art.150 ust.7 ustawy – Prawo oświatowe
 3.       06 kwietnia 2020 r. o godz. 13.00 – podanie do publicznej wiadomości (tablica ogłoszeń w placówce) listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 4.       08 – 10 kwietnia 2020 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia
 5.       14 kwietnia 2020 r. o godz. 13.00  - podanie do publicznej wiadomości (tablica ogłoszeń w przedszkolu) listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

PRZYPOMINAMY, ŻE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM KOMISJA REKRUTACYJNA BĘDZIE ROZPATRYWAŁA WYŁĄCZNIE KARTY ZŁOŻONE W TERMINIE, WYPEŁNIONE PRAWIDŁOWO, WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI I KOMPLETEM PODPISÓW RODZICÓW ZŁOŻONYCH W ODPOWIEDNICH MIEJSCACH.

 

Jeśli przedszkole po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal dysponuje wolnymi miejscami – dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające w terminach wynikających z Zarządzenia Burmistrza Ozimka w tej sprawie.