Przedszkole Publiczne Nr 4 w Ozimku jest placówką oświatowo-wychowawczą o charakterze publicznym. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Ozimek. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Opolskie Kuratorium Oświaty w Opolu ul. Piastowska 14.

Przedszkole działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń do tej ustawy.

2. Statutu Przedszkola Publicznego Nr 4 w Ozimku.

Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci według zbliżonego podziału wiekowego z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

2. Liczba miejsc w przedszkolu wynosi 115.

3. W przedszkolu łącznie jest 5 oddziałów.

4. Rekrutacja odbywa się na zasadzie ogólnej dostępności w terminie i według harmonogramu ogłaszanego corocznie przez dyrektora przedszkola.

5. Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz programem wychowania przedszkolnego rozszerzającym treści.

6. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednimi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

7. Przedszkole organizuje dla wychowanków różnorodne wycieczki krajoznawcze dostosowane do wieku i możliwości dzieci.

8. Przedszkole organizuje koncerty muzyczne, spotkania teatralne oraz uroczystości okazjonalne, które opłacane są z funduszy Rady Rodziców.

Do realizacji celów i zadań statutowych placówka posiada:

1. Sale zajęć i zabaw z niezbędnym wyposażeniem.

2. Gabinet logopedyczny.

3. Pomieszczenia sanitarne.

4. Pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.

5. Blok żywieniowy.

6. Szatnie dla dzieci.

7. Szatnie dla personelu.

8. Plac zabaw z urządzeniami terenowymi do zabawy dzieci.

 do góry