PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI W OKRESIE PANDEMIIW PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 4 W OZIMKU

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS), Ministra Edukacji Narodowej (MEN) i Ministerstwa Zdrowia (MZ) dostosowujemy zasady funkcjonowania placówki do dynamicznie rozwijającej się sytuacji związanej z pandemia COVID-19.

  1.  Przedszkole czynne jest od godz. 6.00 do godz.16.00
  2.   Dziecko do przedszkola przychodzi bez żadnych niepotrzebnych rzeczy i bez zabawek.
  3.   Dziecko należy przyprowadzić do godz. 8.15
  4.   Dziecko odbieramy od godz. 14.15
  5.   Dziecko do przedszkola przyprowadza osoba zdrowa, przy czym można przyprowadzić tylko dziecko zdrowe, bez żadnych oznak chorobowych.
  6.   Nauczyciel może odmówić przyjęcia dziecka, u którego zauważył niepokojące objawy chorobowe.
  7.   Nie wolno przyprowadzić do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
  8.   W miarę możliwości  rodzice przyprowadzają  i odbierają dzieci w godzinach pracy oddziału, do którego uczęszcza dziecko, pozwoli to zminimalizować mieszanie się dzieci w grupach.
  9.  Godziny pracy poszczególnych oddziałów:

Grupa I – 6.00- 16.00

Grupa II – 7.00 – 15.30

Grupa III – 8.00 – 15.00

Grupa IV – 8.00 – 15.00

Grupa V – 8.00 – 15.0

10. Godziny schodzenia się grup:

6.00 – 7.00 sala grupy I – wszystkie dzieci

7.00 – 8.00  sala grupy I – dzieci z grupy I i IV

7.00 – 8.00 sala grupy II – dzieci z grupy II, III i V

Od godziny 8.00 – 15.00 pracują wszystkie oddziały, dzieci są w swoich salach.

11. Godziny rozchodzenia grup:

15.00 – 15.30 sala grupy I – dzieci z grupy I i IV

15.00 – 15.30 sala grupy II – dzieci z grupy II, III i IV

15.30 – 16.00 sala grupy I – wszystkie dzieci

12.Rodzice są zobowiązani do uaktualniania numerów telefonów: przy I przyjściu dziecka do przedszkola i przy każdej zmianie.

13. Do szatni przedszkola będzie mogło wejść jednorazowo maksymalnie 16 osób(8 dorosłych + 8 dzieci). Obowiązuje zasada jeden rodzic z dzieckiem (dziećmi) uczęszczającym do przedszkola.

14Drzwi będą otwierane przez pracowników placówki po naciśnięciu przez rodzica przycisku domofonu ( grupy I lub II). Osoba pełniąca dyżur będzie wpuszczała Państwa do środka starając się tak organizować wejścia, by w szatni nie przebywało więcej, niż 8 osób dorosłych oraz 8 dzieci. Może to powodować konieczność oczekiwania przed wejściem, dlatego prosimy o  przychodzenie do przedszkola z rezerwą czasową.

15.W czasie oczekiwania na wejście do przedszkola opiekunowie są zabezpieczeni w maseczki i utrzymują dystans społeczny  min 1,5 metra.

16. Prosimy ograniczyć poruszanie się po szatni i skrócić pobyt w przedszkolu do niezbędnego minimum.

17Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci do/z przedszkola mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej (szatnia), zachowując zasady:

a)     jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi

b)    należy zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m,

c)     rodzice muszą rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk,

d)    wchodząc do przedszkola należy obowiązkowo zdezynfekować ręce,

e)     rodzice czekają aż dziecko wejdzie do sali samo lub zostanie odprowadzone przez pracownika przedszkola – woźną,

f)      dzieci bezpośrednio po wejściu do sali myją ręce mydłem i ciepłą wodą,

g)     rodzice dzieci z grupy III, IV i V nie wchodzą do góry – odbieranie odbywa się poprzez wywołanie przez domofon w szatni.

18. Rodzice/opiekunowie  nie wchodzą do sal.

19. Odpowiedzialność przedszkola rozpoczyna się z chwilą przekazania dziecka nauczycielowi/ dyżurującej osobie.

20.  Odpowiedzialność przedszkola kończy się z chwilą przekazania dziecka rodzicowi – upoważnionej osobie.

21.  Dzieci odbierane są przez rodziców lub upoważnione osoby, upoważnienie do odbioru dziecka można pobrać  w sekretariacie przedszkola, lub w załączniku na stronie przedszkola. Bez upoważnienia dzieci nie będą wydawane.

W przypadku nieuregulowanych kwestii tą procedurą, zastosowanie mają zapisy procedury ogólnej dotyczącej przyprowadzania i odbierania dziecka.

 

Procedura wchodzi w życie z dniem 01.09.2020

 do góry