e.dziemba@pp4.ozimek.pl

n.krok@pp4.ozimek.pl

e.helman@pp4.ozimek.pl

s.les@pp4.ozimek.pl

a.gierdal@pp4.ozimek.pl

a.szendzielorz@pp4.ozimek.pl

m.mamrot@pp4.ozimek.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z WYKORZYSTANIEM KANAŁÓW KOMUNIKACJI Z ADMINISTRATOREM

 

Administrator danych osobowych.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Publiczne Nr 4 z siedzibą w Ozimku, przy ul. Romana Dmowskiego 1.
 2. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
 • Listownie: na adres siedziby Administratora.
 • Mailowo: na adres poczty elektronicznej.

Inspektor ochrony danych

 1. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Sławomir Biliński. Można się z nim kontaktować poprzez telefon komórkowy 668 620 696.
 2. Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Administratora, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.
 3. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych nie należy natomiast załatwianie innych spraw, jak np. udzielania porad, przyjmowanie zgłoszeń o wyznaczeniu IOD, przyjmowanie zgłoszeń o naruszeniach, udzielanie konsultacji czy rozpatrywanie skarg. Wnioski w tego typu sprawach powinny być kierowane do Administratora.

Cele i podstawy przetwarzania

 1. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)[1], oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), w zakresie opisanym w treści korespondencji.  

Odbiorcy danych osobowych

 1. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora (w tym informatyczne, prawne). Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowych będą również organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym Administrator Państwa wniosek przekazał.

Okres przechowywania danych

 1. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
 • Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
 • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • Prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • Prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

[1] Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2).

 do góry