Procedury

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA WSZAWICY W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 4 W OZIMKU

Podstawa prawna:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 ze zmianami )
• Poz. 649 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U.z 2017r., poz.649)
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 139, poz. 1133)
Cel procedury
Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz chronić przed
rozprzestrzenianiem się wszawicy w placówce.
Zakres procedury
Procedura dotyczy postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu .
Definicja przedmiotu procedury
Wszawica – zaliczana jest pod względem medycznym do grupy inwazji pasożytami zewnętrznymi - powoduje zmiany skórne wywołane przez głowowe wszy ludzkie.
Kogo dotyczy procedura?
Do przestrzegania procedury zobowiązani są dyrektor, nauczyciele, pracownicy obsługi oraz rodzice.
Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest przedmiotem procedury
Dyrektor:
• Zapewnia warunki do bezpiecznego i higienicznego pobytu dzieci w przedszkolu.
• Prowadzi systematyczne i skoordynowane działania profilaktyczne (pogadanki, materiały informacyjne, ogłoszenia, zaleca kontrole).
• Współpracuje z rodzicami prowadząc działania profilaktyczne.
• Powiadamia rodziców o terminie planowanej kontroli czystości głowy.
• Informuje rodziców o stwierdzeniu wszawicy w grupie.
• Zawiadamia pomoc społeczną w przypadku uporczywego uchylania się rodziców od działań mających na celu ochronę zdrowia dziecka i dbałości o higienę.
• Udziela rodzicom zgłaszającym trudności w przeprowadzeniu kuracji, wspólnie z ośrodkiem pomocy społecznej, niezbędnej pomocy.
Nauczyciele
• Prowadzą działania profilaktyczne – pogadanki, materiały informacyjne.
• Współpracują z rodzicami prowadząc działania profilaktyczne.
• Powiadamiają dyrektora o wynikach kontroli czystości głowy.
• Zawiadamiają rodziców o konieczności podjęcia niezwłocznych zabiegów higienicznych skóry głowy.
• Instruują rodziców o sposobach działania.
• Monitorują skuteczność działań rodziców.
• Zawiadamiają dyrektora w przypadku wyrażenia przez rodziców sprzeciwu wobec informacji o kontroli higienicznej dziecka lub nie podjęcia przez nich niezbędnych działań higienicznych.
Pracownicy obsługi
• powinni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy w danej grupie nauczycielowi, bądź dyrektorowi.
WSZYSCY PRACOWNICY ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZACHOWANIA TAJEMNICY SŁUŻBOWEJ - w razie nie zachowania tajemnicy służbowej grożą kary porządkowe wynikające z przepisów prawa.
Rodzice/Opiekunowie
• Współpracują z przedszkolem w zakresie działań profilaktycznych.
• Dbają o higienę skóry i włosów dzieci.
• Informują dyrektora lub nauczyciela o każdym przypadku wszawicy u dzieci.
• Wyrażają zgodę na kontrolę czystości włosów dziecka. (Załącznik nr 1).
• Przeprowadzają niezbędne działania higieniczne w przypadku stwierdzonej w czasie kontroli wszawicy dziecka.
• Zgłaszają nauczycielowi lub dyrektorowi trudności w przeprowadzeniu kuracji.
Sposób prezentacji procedury:
1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.
2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w przedszkolu procedurami na zebraniach organizacyjnych.
3. We wrześniu każdego roku nauczycielki wywieszają materiały informacyjne dotyczące higieny na gazetce w holu.
4. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedury.
Opis procedury
Kontrolę czystości skóry i włosów dzieci na podstawie zgody podpisanej przez rodziców
(opiekunów prawnych) na cały okres edukacji w Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Ozimku
przeprowadza osoba upoważniona przez dyrektora przedszkola.

1. Dyrektor przedszkola zarządza 2 razy w roku szkolnym dokonanie przez osobę upoważnioną kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci w grupie oraz wszystkich pracowników przedszkola. W razie wystąpienia podejrzenia wszawicy dyrektor może zlecić natychmiastową kontrolę czystości głowy dzieci.
2. Kontrola odbywa się z zachowaniem zasady intymności tzn. jest ona indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu – w gabinecie terapeutycznym.
3. Na 7 dni przed planowanym terminem kontroli dyrektor powiadamia rodziców poprzez wywieszenie ogłoszenia na grupowych tablicach informacyjnych.
4. Osoby kontrolujące niezwłocznie przekazują dyrektorowi informacje o wynikach kontroli czystości i skali zjawiska.
5. Dyrektora przedszkolu lub nauczyciel zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań. Fakt poinformowania odnotowuje w karcie kontaktów indywidualnych, a potwierdzany jest on podpisem nauczycielki i rodzica.
6. W wypadku stwierdzenia obecności żywych pasożytów albo larw (gnid) rodzic jest zobowiązany do natychmiastowego odebrania dziecka z placówki i oczyszczenia dziecku głowy z pasożytów oraz gnid. Dziecko może powrócić do przedszkola z oczyszczoną głową (we włosach nie mogą pozostawać gnidy).
7. Dyrektor lub upoważniona osoba (nauczyciel - wychowawca) informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy w grupie dzieci, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników.
8. W przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu) dyrektor przedszkola we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy.
9. Osoba którą dyrektor upoważnił po upływie 7 – 10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców.
10. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, osoba, którą dyrektor upoważnił zawiadamia o tym dyrektora przedszkola, w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia rodzinie potrzebnego wsparcia).

W momencie stwierdzenia wszawicy w grupie (tj. u więcej niż jednego wychowanka) przedszkole rozpoczyna procedurę prewencji przed pasożytami.
• Wszystkie zabawki miękkie (pluszaki, lalki, przytulanki) zostają wyłączone z użycia poprzez wypranie w temperaturze nie niższej niż 60?C.
• Następuje czasowa likwidacja „Kącika fryzjerskiego”.
• W przedszkolu zarządza się dodatkowe, generalne sprzątanie:
w szczególności odkurzanie, trzepanie i wypranie dywanów, wyminę ręczników, dezynsekcję pomieszczeń.
• Jeżeli stwierdzona wszawica dotyczy grupy leżakujące dokonuje się natychmiastowej wymiany pościeli, a rodzice mają obowiązek wymiany piżam na czyste.
Wykaz dokumentów wykorzystywanych w trakcie pracy i potwierdzających jej wykonanie.
• Protokoły/informacja z przeprowadzonych kontroli czystości skóry głowy.
• Protokół z przeprowadzonej dezynfekcji.
• Karty kontaktów z rodzicami w poszczególnych grupach.
Tryb dokonywania zmian w procedurze.

1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor przedszkola.
2. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców.
3. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

Postanowienia końcowe
1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor placówki.
2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy przedszkola.
3. Wychowawcy odpowiadają za zapoznanie rodziców (opiekunów prawnych) wychowanków z procedurą.

Procedura obowiązuje z dniem podpisania.

  • Data aktualizacji: 2020-04-06 11:45
  • |
  • Licznik odwiedzin: 552 320